Dịch vụ công

Có 167 thủ tục
Stt Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam (cấp xã) Lĩnh vực định danh và xác thực điện tử
Công an cấp xã, phường, thị trấn
2 Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam (cấp huyện) Lĩnh vực định danh và xác thực điện tử
Công an cấp Huyện, Thành phố
3 Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam Lĩnh vực định danh và xác thực điện tử
Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh
4 Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với người nước ngoài Lĩnh vực định danh và xác thực điện tử
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh
5 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân
Công an cấp Huyện, Thành phố
6 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Công an cấp xã, phường, thị trấn
7 Đăng ký tạm thời xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Công an cấp xã, phường, thị trấn
8 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Công an cấp xã, phường, thị trấn
9 Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Công an cấp xã, phường, thị trấn
10 Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Công an cấp xã, phường, thị trấn
11 Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong điểm đăng ký tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Công an cấp xã, phường, thị trấn
12 Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy ( kể cả xe máy điện ) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Công an cấp xã, phường, thị trấn
13 Thông báo số định danh cá nhân Lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân
Công an cấp xã, phường, thị trấn
14 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân
Công an cấp xã, phường, thị trấn
15 Cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và pháo
Công an cấp xã, phường, thị trấn
16 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo
Công an cấp xã, phường, thị trấn
17 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo
Công an cấp xã, phường, thị trấn
18 Khai báo tạm vắng Đăng ký, Quản lý cư trú
Công an cấp xã, phường, thị trấn
19 Thông báo lưu trú Đăng ký, Quản lý cư trú
Công an cấp xã, phường, thị trấn
20 Xóa đăng ký tạm trú Đăng ký, Quản lý cư trú
Công an cấp xã, phường, thị trấn
21 Gia hạn tạm trú Đăng ký, Quản lý cư trú
Công an cấp xã, phường, thị trấn
22 Đăng ký tạm trú Đăng ký, Quản lý cư trú
Công an cấp xã, phường, thị trấn
23 Xóa đăng ký thường trú Đăng ký, Quản lý cư trú
Công an cấp xã, phường, thị trấn
24 Điều chỉnh thông tin Đăng ký, Quản lý cư trú
Công an cấp xã, phường, thị trấn
25 Xác nhận thông tin về cư trú Đăng ký, Quản lý cư trú
Công an cấp xã, phường, thị trấn
26 Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú Đăng ký, Quản lý cư trú
Công an cấp xã, phường, thị trấn
27 Tách hộ Đăng ký, Quản lý cư trú
Công an cấp xã, phường, thị trấn
28 Đăng ký thường trú Đăng ký, Quản lý cư trú
Công an cấp xã, phường, thị trấn
29 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông Lĩnh vực xuất nhập cảnh
Công an cấp xã, phường, thị trấn
30 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã Lĩnh vực xuất nhập cảnh
Công an cấp xã, phường, thị trấn
31 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
Công an cấp xã, phường, thị trấn
32 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông Lĩnh vực xuất nhập cảnh
Công an cấp Huyện, Thành phố
33 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân Lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân
Công an cấp Huyện, Thành phố
34 Cấp lại thẻ Căn cước công dân Lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân
Công an cấp Huyện, Thành phố
35 Đổi thẻ căn cước công dân Lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân
Công an cấp Huyện, Thành phố
36 Cấp thẻ căn cước công dân khi chưa có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân
Công an cấp Huyện, Thành phố
37 Cấp thẻ căn cước công dân khi đã có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân
Công an cấp Huyện, Thành phố
38 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo
Công an cấp Huyện, Thành phố
39 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an các huyện, thành phố Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo
Công an cấp Huyện, Thành phố
40 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Công an cấp Huyện, Thành phố
41 Đăng ký xe tạm thời Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Công an cấp Huyện, Thành phố
42 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Công an cấp Huyện, Thành phố
43 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Công an cấp Huyện, Thành phố
44 Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Công an cấp Huyện, Thành phố
45 Đăng ký sang tên xe trong cùng điểm đăng ký Công an cấp huyện Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Công an cấp Huyện, Thành phố
46 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Công an cấp Huyện, Thành phố
47 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Lĩnh vực quản lý ngành nghề, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
Công an cấp Huyện, Thành phố
48 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Lĩnh vực quản lý ngành nghề, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
Công an cấp Huyện, Thành phố
49 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Lĩnh vực quản lý ngành nghề, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
Công an cấp Huyện, Thành phố
50 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
Công an cấp Huyện, Thành phố
51 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
Công an cấp Huyện, Thành phố
52 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
Công an cấp Huyện, Thành phố