Sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

13/6/2024, 15:33:05
In trang

Việc xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp góp phần thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển CNQP, AN và ĐVCN, trong đó có giải pháp về cơ chế, chính sách đặc thù cho CNQP, AN. Tuân thủ mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ ANQG và bảo đảm TTATXH, đáp ứng yêu cầu chiến lược trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân; đảm bảo phù hợp, thống nhất với Hiến pháp 2013, Luật Quốc phòng 2018, Luật CAND 2018 và các văn bản pháp luật liên quan; bảo đảm tính kế thừa, phát triển những quy định của pháp luật hiện hành về CNQP, AN và ĐVCN đã được thực tiễn kiểm nghiệm còn phù hợp; đồng thời, bổ sung những vấn đề mới để giải quyết những nội dung về CNQP, AN và ĐVCN đặt ra trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo; bảo đảm gắn kết chặt chẽ và tận dụng tối đa năng lực của CNQP và CNAN. Không đầu tư trùng lặp, những gì CNQP làm được và đã làm thì CNAN không đầu tư và ngược lại.

Dự thảo Luật tập trung vào các nội dung: Nguồn vốn cho đầu tư; nghiên cứu phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ công nghệ cao, công nghệ lưỡng dụng; thu hút, gìn giữ nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích nhân tài phục vụ xây dựng và phát triển CNQP, AN; triển khai các dự án đầu tư, nghiên cứu phát triển sản phẩm mũi nhọn; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh, cơ sở động viên công nghiệp.

Nội dung Luật CNQP, AN và ĐVCN tập trung vào 05 chính sách nổi bật đã được Chính phủ, Quốc hội thông qua, gồm: (1) Chính sách về phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh theo hướng lưỡng dụng, bảo đảm sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh; (2) Chính sách về hoàn thiện, sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh; (3) Chính sách về  thúc đẩy hoạt động KH&CN phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh; (4) Chính sách về huy động nguồn lực cho phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh; (5) Chính sách về Bảo đảm hiệu quả hoạt động động viên công nghiệp.

Dự thảo Luật CNQP,AN và ĐVCN gồm 07 chương và 81 điều: Chương I - Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 7); Chương II - Công nghiệp quốc phòng, an ninh (từ Điều 8 đến Điều 43); Chương III - Chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp (từ Điều 44 đến Điều 58); Chương IV - Chế độ, chính sách trong công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (từ Điều 59 đến Điều 66); Chương V - Hợp tác quốc tế công nghiệp quốc phòng, an ninh (từ Điều 67 đến Điều 72); Chương VI - Trách nhiệm quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (từ Điều 73 đến Điều 79); Chương VII - Điều khoản thi hành (Điều 80, Điều 81).

Tập thể Phòng Hậu cần Công an tỉnh Đắk Nông

Những nội dung cơ bản dự thảo Luật cụ thể như sau:

Chương I - Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 7); Chương này quy định về: Phạm vi điều chỉnh; Áp dụng Luật CNQP, AN và ĐVCN; Giải thích từ ngữ; Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và động viên công nghiệp; Nguyên tắc xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và động viên công nghiệp; Chính sách của Nhà nước về phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Các hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và động viên công nghiệp.

Chương II - Công nghiệp quốc phòng, an ninh (từ Điều 8 đến Điều 43) Chương này gồm 07 mục quy định các hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh: (1) Quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh; (2) quản lý hoạt động sản xuất quốc phòng, an ninh; (3) đảm bảo nguồn lực cho công nghiệp quốc phòng, an ninh; (4) phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh lưỡng dụng; (5) Tổ chức, hoạt động công nghiệp quốc phòng; (6) Tổ chức và hoạt động công nghiệp an ninh; (7) Tổ hợp công nghiệp quốc phòng. Một số nội dung trọng tâm đó là:

Một là, xác định quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh là quy hoạch ngành quốc gia (từ Điều 8 đến Điều 11).

Hai là, xác định yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất quốc phòng, an ninh; nội dung quản lý sản xuất quốc phòng, an ninh với phân định rõ trường hợp giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu trong sản xuất quốc phòng, an ninh (từ Điều 12 đến Điều 17).

Ba là, các nguồn lực đảm bảo cho công nghiệp quốc phòng, an ninh gồm: nguồn vốn, nhân lực, đất đai phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh và triển khai các hoạt động khoa học công nghệ. Trong đó, đối với nguồn vốn cho đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh quy định: Nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách và được cơ cấu thành khoản mục riêng trong tổng số vốn ngân sách Trung ương được cấp có thẩm quyền phân bổ cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trung hạn, hàng năm; đảm bảo ổn định trong suốt quá trình phân bổ và giải ngân; Thủ tướng Chính phủ quyết định việc sử dụng nguồn vốn chuyên biệt phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh bổ sung cho các chương trình, đề án, dự án đầu tư, nhiệm vụ có tính cấp bách, nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt; cơ chế, chính sách trong hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh; Cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt (từ Điều 19 đến Điều 25).

Chương III - Chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp (từ Điều 44 đến Điều 58); Chương này gồm 03 mục quy định các hoạt động chuẩn bị động viên công nghiệp trong thời bình; ngân sách bảo đảm và dự trữ vật tư cho động viên công nghiệp.Trong đó, quy định một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, mở rộng phạm vi đối tượng động viên công nghiệp gồm các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà thành viên hoặc cổ đông nước ngoài có tỷ lệ vốn góp không có quyền quyết định.

Hai là, hoàn thiện phương thức thực hiện động viên công nghiệp với bổ sung phương thức đặt hàng; hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý, thực hiện động viên công nghiệp với phân cấp cho UBND cấp tỉnh trách nhiệm, quyền hạn thực hiện động viên công nghiệp trong địa bàn quản lý phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ.

Chương IV - Chế độ, chính sách trong công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (từ Điều 59 đến Điều 66); Chương này gồm 03 mục quy địnhvề: Chế độ, chính sách đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh; Chế độ, chính sách đối với doanh nghiệp trong chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp; Chế độ chính sách đối với người lao động tại cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh; Chế độ, chính sách đối với người lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ động viên công nghiệp. Trong đó, quy định một số chính sách về miễn, giảm thuế, phí và được hỗ trợ của Nhà nước với một số lĩnh vực đặc thù của công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trong một số trường hợp; Cơ chế trả lương tương xứng cho nhân lực chất lượng cao, đảm bảo thu hút nhân lực cho công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Chương V - Hợp tác quốc tế công nghiệp quốc phòng, an ninh (từ Điều 67 đến Điều 72); Chương này quy định về: Yêu cầu và nội dung hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, an ninh;  liên doanh, liên kết trong hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh; Nhập khẩu hàng hóa phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh; Xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh; Hợp tác quốc tế về chuyển giao công nghệ; Hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm quốc phòng, an ninh.

Chương VI - Trách nhiệm quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (từ Điều 67 đến Điều 79); Chương này quy định về: Trách nhiệm của Chính phủ; Trách nhiệm của các Bộ: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Khoa học và Công nghệ; Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao; Trách nhiệm của HĐND, UBND các cấp; Trách nhiệm của Mặt trận TQVN và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Chương VII - Điều khoản thi hành (Điều 80, Điều 81); Chương này quy định về: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh; Hiệu lực thi hành./.

 

Hậu cần