Phát huy vai trò Báo chí CAND trong bảo đảm an ninh trật tự

19/6/2024, 07:50:24
In trang

99 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện sứ mệnh phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, Báo chí Cách mạng đã tích cực, tiên phong trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đội ngũ cán bộ, phóng viên, tuyên truyền trong CAND không ngừng tự đổi mới nhằm tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của Báo chí CAND trong công tác bảo đảm an ninh trật tự vì bình yên cuộc sống.

Trong những năm qua, Báo chí công an đã thể hiện rõ vai trò xung kích, kịp thời trong đấu tranh và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức và củng cố lòng tin của nhân dân đối với chế độ và sự lãnh đạo của Đảng.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số trong báo chí - truyền thông đem tới những thời cơ thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với công tác báo chí, xuất bản hiện nay, trong đó có vấn đề phương tiện, kỹ thuật, trang thiết bị, yếu tố con người cùng việc không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức..vvv

Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại vừa là yêu cầu đặt ra, vừa là mục tiêu phấn đấu của lĩnh vực báo chí, truyền thông, được nhấn mạnh trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ, báo chí nói chung và báo chí CAND phải kiến tạo được dòng thông tin tích cực, chủ lưu, lan tỏa mạnh mẽ, dẫn dắt, định hướng dư luận về những điều tốt đẹp trong xã hội, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Dưới nhiều góc nhìn khác nhau, báo chí CAND đã phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng công an, những tấm gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội.

Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước được nâng lên, tạo sự chuyển biến nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về nguy cơ, tác hại của tham nhũng, tiêu cực đối với việc giữ vững an ninh chính trị, ổn định đất nước.

antv.gov.vn