Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ở Đắk Nông đi vào cuộc sống và hướng về cơ sở

15/8/2023, 20:24:12
In trang

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (TDBVANTQ) và 18 năm qua, với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, đoàn thể, phong trào TDBVANTQ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã ngày càng phát triển, đi vào cuộc sống, hướng về cơ sở, thực sự là ngày hội của toàn dân, góp phần bảo đảm ANTT, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ hàng năm với sự tham dự của các cấp lãnh đạo được tổ chức trang trọng với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực...

Ý nghĩa ngày hội TDBVANTQ

Trải qua các thời kỳ các mạng, Đảng ta luôn khẳng định rõ vai trò, sức mạnh to lớn của của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng nói chung và bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng. Nhân dân là gốc; đoàn kết toàn dân là nền tảng sức mạnh, là động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”. Vì vậy, thời kỳ cách mạng nào, công tác vận động và tổ chức quần chúng làm cách mạng đều có ý nghĩa chiến lược; sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại…Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội khẳng định một trong những bài học kinh nghiệm lớn từ thực tiễn cách mạng Việt Nam là: “Sự nghiệp cách mạng là của Nhân dân, do Nhân dân, và vì Nhân dân. Chính Nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn ai hết, không ai chiến thắng được lực lượng đó”; “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân, trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết toàn dân”.

Lực lượng Công an cơ sở trích xuất dữ liệu từ Camera an ninh phục vụ công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm

Ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc Việt Nam đã tổng khởi nghĩa vùng lên đánh đổ hoàn toàn ách thống trị hàng ngàn năm của phong kiến và thực dân, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Để ghi nhận những đóng góp to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, ghi nhớ sự hi sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; tiếp tục động viên đông đảo các tầng lớp Nhân dân, đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong giai đoạn mới. Ngày 13 tháng 6 năm 2005 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và Quyết định lấy ngày 19 tháng 8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động của lực lượng Công an nhân dân luôn gắn liền với những hình thức, tổ chức và tập hợp quần chúng thành phong trào cách mạng rộng lớn, đem lại sức mạnh để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân  ta vượt qua những khó khăn, thách thức, giữ vững thành quả cách mạng; thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Mô hình “Tổ bảo vệ cà phê” ở huyện Đắk Mil phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở trong nhiều năm qua

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định lấy ngày 19/8 hằng năm là “Ngày hội TDBVANTQ” , Công an tỉnh Đắk Nông đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về  “Ngày hội TDBVANTQ” đồng thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có kế hoạch hướng dẫn cho các đơn vị, địa phương và cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn  tổ chức triển khai thực hiện “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Qua đó, cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tập trung tuyên truyền, giáo dục, giúp cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo chuyển biến mới đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm ngay tại cơ sở.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thế, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Hàng năm, trên cơ sở tham mưu của lực lượng Công an, vào dịp 19/8 cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp đã chỉ đạo tổ chức tốt Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm tình hình tại địa phương, như: mít tinh, diễu hành, biểu dương lực lượng quần chúng; gặp mặt, tôn vinh các điển hình tiên tiến, trao tặng Kỷ niệm chương và các hình thức khen thưởng cho các cá nhân có nhiều cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trao tặng quà và tổ chức các hoajt động an sinh xã hội gắn với công tác dân vận, hướng về cơ sở; tổ chức “Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”, ra mắt hoặc sơ, tổng kết các mô hình phòng, chống tội phạm; tổ chức hội thảo, tọa đàm, thi nghiệp vụ Công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng giỏi. Các hoạt động trên được tổ chức sôi động, hiệu quả, thiết thực ở cả 4 cấp (cấp thôn, cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh) đã thực sự trở thành ngày hội biểu dương sức mạnh của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Một trong nhiều hoạt động thiết thực tại Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Trong 18 năm qua, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từng bước đi vào cuộc sống, hướng về cơ sở, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. Lực lượng Công an đã chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tổ chức Ngày hội hàng năm gắn với các hoạt động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân....

Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và TDBVANTQ

Đối với địa bàn tỉnh Đắk Nông, xác định công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong 18 năm qua, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng vũ trang tham mưu UBND tỉnh đề ra những chủ trương, biện pháp lớn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng phong trào TDBVANTQ trên địa bàn toàn tỉnh có sức lan tỏa rộng lớn. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, ban hành các văn bản chỉ đạo, với nhiều chủ trương, biện pháp chiến lược, cơ bản, lâu dài, tạo chuyển biến tích cực trong công  tác vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức nhiều phong trào, huy động đông đảo các tầng lớp Nhân dân tam gia tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo điều kiện để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ ANTT…

Tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 tại xã Đức Minh, huyện Đắk Mil với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực

Với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh đã tích cực vận động nhân dân tăng cường xây dựng, củng cố các mô hình bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm tại cơ sở gắn với thực hiện hiêu quả chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, chiến lược, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; tổ chức sơ kết, tổng kết nhiều chuyên đề công tác để trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy vai trò những người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong công tác bảo đảm ANTT; mở nhiều đợt vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, xây dựng gia đình, khu dân cư, xã, phường, doanh nghiệp, cơ quan đơn vị, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự,  không có ma túy, tệ nạn xã hội; giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật tại gia đình và tái hòa nhập cộng đồng đối với những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng chống cháy nổ, giữ gìn trật tự an toàn giao thông…

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội, đặc biệt là vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, phong trào TDBVANTQ đã có nhiều chuyển biến rõ nét, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được củng cố, kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở; công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo bảo vệ ANTT đã  có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức; các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển ngày một đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao, phát huy được vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật…

Mô hình “5+1” ở huyện Krông Nô được Bộ Công an ghi nhận là mô hình cấp huyện phát huy hiệu quả

Thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 18 năm qua, các tầng lớp nhân dân đã cung cấp hàng vạn nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng Công an điều tra khám phá nhiều vụ án, chuyên án; cảm hóa, giáo dục nhiều đối tượng tại gia đình và địa bàn dân cư, giúp đỡ, tạo điều kiện cho những người lầm lỗi hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Xây dựng, duy trì, củng cố và nhân rộng hoạt động các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả trên từng địa bàn, lĩnh vực, như: “Xã không ma túy”; “5+1” (Quản lý giáo dục, giúp đỡ người châp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đổng); “Camera giám sát an ninh”; “Zalo an ninh”, “Ngon lửa cao nguyên”; “Hòm thư tố giác tội phạm”;“Tiểu ban KCN Tâm Thắng an toàn về ANTT”; “Tổ tuần tra phòng chống tội phạm và bảo vệ nông sản”; “Tổ liên gia an toàn về PCCC”… Công tác an sinh xã hội gắn với công tác dân vận được tổ chức lồng ghép trong “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp chú trọng và quan tâm vận động sự ủng hộ đóng góp của cán bộ chiến sĩ, của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tặng 5.000 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em nghèo vượt khó, nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi… với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng.

Lực lượng Công an cấp xã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn ANTT ở cơ sở

Với khẩu hiệu: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”; “Tham gia Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm và quyền lợi của toàn dân”; “Phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bảo vệ vững chắc nền an ninh, trật tự của Tổ quốc”. Để tiếp tục phát huy giá trị, ý nghĩa của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ngày 24 tháng 3 năm 2023 Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 bắt đầu từ ngày 01/7/ đến 19/8/2023 tại 4 cấp gồm: cấp thôn, cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh và tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục… nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, địa bàn chiến lược, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo... Trong đó xã Đức Minh, huyện Đắk Mil là đơn vị tiên phong đăng ký tổ chức “Ngày hội điểm” cấp tỉnh với việc tập trung triển khai các hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng Ngày hội năm 2023, qua đó đã huy động được sức mạnh của ban ngành, đoàn thể, tổ chức tôn giáo và quần chúng Nhân dân góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Trên cơ sở kết quả tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Đức Minh, huyện Đắk Mil vào ngày 7/7/2023, tính đến nay, đồng loạt các huyện, thành phố đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 với hàng loạt các hoạt động thiết thực, ý nghĩa thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham dự và trở thành phong trào rộng khắp tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, thực sự là ngày hội của Nhân dân.

Có thể khẳng định trong 18 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có nhiều chuyển biên tích cực, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia, góp phần giữ vững ổn định ANCT, TTATXH trên địa bàn, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.  

Hồng Long - Bá Hiển