Kiểm tra, đánh giá công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

20/5/2024, 18:02:48
In trang

Những năm qua, mặc dù tình hình an toàn thông tin, an ninh mạng trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Đăk Nông nói riêng còn những diễn biến phức tạp nhưng được sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của các cấp lãnh đạo, Tiểu ban an toàn, an ninh mạng tỉnh Đăk Nông đã chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; giám sát, rà quét phát hiện khắc phục các lỗ hổng bảo mật, ngăn chặn các mã độc trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, Tiểu ban An toàn, An ninh mạng đã chủ động triển khai xây dựng, thực hiện Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng tỉnh Đắk Nông năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng, thu thập bí mật nhà nước trên không gian mạng của các thế lực thù địch, tội phạm mạng. Kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm phát hiện điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, tình trạng mất an ninh mạng, an toàn thông tin để kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót, xử lý hành vi vi phạm và hướng dẫn, kiến nghị giải pháp khắc phục. Quá trình triển khai thực hiện đảm bảo đúng pháp luật, tính khách quan, chính xác, không gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

Tổ giúp việc Tiểu ban An toàn, an ninh mạng kiểm tra, đánh giá công tác an toàn an ninh mạng năm 2023

Qua kiểm tra thực tế tại một số sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố ghi nhận một số tồn tại, hạn chế cơ bản như: một số hệ thống thông tin còn tồn tại các lỗ hổng bảo mật, chưa hoàn thiện giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, phương án phòng và khắc phục sự cố nhằm bảo đảm hệ thống thông tin điện tử hoạt động liên tục ở mức độ tối đa; tình trạng sử dụng công cụ để bẻ khoá bản quyền hệ điều hành (windows), phần mềm soạn thảo văn bản (office) và sử dụng phần mềm miễn phí không rõ nguồn gốc xảy ra phổ biến...; 

Để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông trong thời gian tới cần phải có sự chung tay của tất cả đơn vị, sở, ban, ngành đóng quân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thủ trưởng các đơn vị trong công tác chỉ đạo, quán triệt thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn, an ninh mạng; nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị; thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, rà soát, kịp thời khắc phục các lỗ hổng bảo mật, tháo gỡ các mã độc, thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng trên các hệ thống thông tin đang quản lý./.

ANM