Đắk Nông xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị

28/3/2023, 21:07:47
In trang

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 15/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 47-CTr/TU ngày 27/9/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Chủ trương của Bộ Công an về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Trên cơ sở tham mưu của Công an tỉnh, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 13/2/2023 về xây dựng thí điểm Công an phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa thành điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm 2023 với mục tiêu hướng tới sẽ tập trung xây dựng Công an phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa thành điển hình, kiểu mẫu và nhân rộng trên toàn thành phố Gia Nghĩa.

Trụ sở Công an phường Nghĩa Tân

Theo kế hoạch, về nhiệm vụ trọng tâm, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương xây dựng thí điểm Công an phường Nghĩa Tân thành công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị đến các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó tập trung để các cấp, các ngành, đoàn thể và Nhân dân phường Nghĩa Tân hiểu, đồng tình ủng hộ. Kế hoạch yêu cầu tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tổ chức chặt chẽ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, phương thức lãnh đạo phù hợp, hiệu quả; xây dựng lực lượng Công an phường có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, tác phong chính quy, chuyên nghiệp, năng lực thực tiễn sáng tạo, linh hoạt và tri thức hiện đại.

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường theo dõi, đôn đốc kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; công tác quản lý, giám sát các loại đối tượng trên địa bàn, đặc biệt là công tác bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù; tham mưu thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc.

Kế hoạch nêu rõ, chủ động chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ; kiên quyết tấn công, trấn áp mạnh, xử lý nghiêm, đúng pháp luật, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, không để hình thành các băng nhóm, tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen”, kiên quyết làm giảm tội phạm và các điều kiện, nguy cơ phát sinh tội phạm, bảo đảm trật tự, kỷ cương, cuộc sống bình yên, an toàn của Nhân dân.

CBCS Công an phường Nghĩa Tân nâng cao vai trò trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ

UBND tỉnh yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhất là công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến được đông đảo Nhân dân hưởng ứng tham gia với tinh thần tự giác, tự nguyện; xây dựng đô thị, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp và nếp sống văn minh đô thị nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, ứng dụng khoa học - công nghệ thông tin nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự.

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh Đắk Nông giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND TP. Gia Nghĩa tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện, sau đó nhân rộng toàn thành phố. Công an tỉnh phối hợp Sở Tài chính, UBND TP. Gia Nghĩa tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí và các nguồn vốn nâng cấp trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Công an phường nói chung và Công an phường Nghĩa Tân nói riêng trong năm 2023.

Hồng Long