Đắk Nông duy trì 507 mô hình học tập, làm theo Bác

07/6/2024, 14:54:33
In trang

Năm 2023 và quý I/2024, Đắk Nông tiếp tục phát huy và xây dựng 507 mô hình về học tập, làm theo Bác trên mọi lĩnh vực.

Ngày 7/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 – 2024.

Đồng chí Bùi Huy Thành, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông chủ trì hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Theo báo cáo, năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự hội nghị

100% các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị duy trì tốt việc đưa nội dung chuyên đề hàng năm vào sinh hoạt định kỳ, gắn lý luận với thực tiễn.

Việc lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác nhằm từng bước xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng chính trị, đạo đức được chú trọng.

Nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Vai trò, trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, trở thành việc làm thường xuyên, tích cực của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng.

Năm 2023 và quý I/2024, toàn tỉnh tiếp tục phát huy và xây dựng 507 mô hình về học tập, làm theo Bác trên mọi lĩnh vực.

Các đại biểu xem phóng sự về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, một số cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01, chuyên đề hàng năm có lúc chưa kịp thời, chưa hiệu quả thiết thực. Việc lựa chọn, xác định nội dung “học tập” và “làm theo” chưa sát với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công tác.

Đồng chí Bùi Huy Thành, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu mới mạnh mẽ, ứng dụng chuyển đổi số trong thông tin, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nói chung, trong đó có Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Huy Thành yêu cầu, cấp ủy, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới, ứng dụng chuyển đổi số trong thông tin, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nói chung, trong đó có Kết luận số 01.

Đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự hội nghị

Cấp ủy, các tổ chức đảng chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu xuyên tạc, phủ nhận việc đẩy mạnh học tập, làm theo Bác để chống phá Đảng, Nhà nước.

Các ngành, địa phương định hướng, tuyên truyền cho Nhân dân theo phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực”, để việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các cấp, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện Chuyên đề năm 2024 của tỉnh, xem đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 04/11/2022 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 01/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số, cải cách hành chính.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, phức tạp đã đăng ký.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định chuẩn mực đạo đức của ngành, cơ quan, đơn vị mình cho phù hợp, theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng chuẩn mực đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh với Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị và quy định chuẩn mực đạo đức của từng cơ quan, ban, ngành.

baodaknong.vn