Công an huyện Đắk Song thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

08/7/2024, 08:34:55
In trang

I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Đăk Nông.

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 84 điểm

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không.

II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM: (phụ lục kèm theo tại đây

Đắk Song

Các tin khác