Bộ Công an công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy

18/6/2024, 14:36:51
In trang

Thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, ngày 16/5/2024, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 3384/QĐ-BCA-C07 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa chữa cháy thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Theo đó, có 05 thủ tục hành chính mới ban hành, 32 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 10 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an (Có Quyết định, danh mục, quy trình kèm theo). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/5/2024; thay thế Quyết định số 2974/QĐ-BCA-C07 ngày 04/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an.

tải văn bản công bố tại đây: https://congan.daknong.gov.vn/vn/suadoibosungPCCC-9213.aspx

Hình minh họa

 

PC và QLKH