Bộ Công an công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tự kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý con dấu; quản lý, sử dụng pháo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công a

06/11/2023, 08:48:41
In trang

Ngày 15/8/2023, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký Quyết định số 5625/QĐ-BCA công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tự kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý con dấu; quản lý, sử dụng pháo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Theo đó, danh mục thủ tục hành chính mới ban hành bao gồm 04 thủ tục (cấp tỉnh 01 thủ tục; cấp xã 03 thủ tục); danh mục thủ tục hành chính  được sữa đổi, bổ sung, thay thế 25 thủ tục (cấp cục 14 thủ tục; cấp tỉnh 08 thủ tục; 03 thủ tục); danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ 02 thủ tục cấp cục.

          Quyết định này được đăng tải tại chuyên mục Thủ tục hành chính (văn bản có liên quan) trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh để người dân biết, thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính.

          Quyết định 5625: https://drive.google.com/file/d/1u8xKPWTYaQAC3dB7UKH4cC3g7Iy08WTy/view?usp=sharing

 

Các tin khác