Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

30/11/2022, 09:12:36
In trang

         THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản


          Căn cứ luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

          Căn cứ tờ trình số 910/TT-CAH ngày 07/11/2022 về việc thành lập hội đồng định giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước.

          Căn cứ quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 về việc thành lập hội đồng định giá tài sản;

          Căn cứ biên bản định giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước ngày 22/11/2022;

          Công an huyện Đăk Song thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

          1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

          - Công an huyện Đăk Song- Công an tỉnh Đăk Nông

          - Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị Trấn Đức an, Huyện Đăk Song, Tỉnh Đăk Nông

          2. Tên tài sản đấu giá:

          - 01 (một) lô xe mô tô vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước.

          - Thông tin tài sản: 60 xe mô tô đã qua sử dụng ( trong đó 50 xe được đăng ký lại, 10 xe không được đăng ký lại (phế liệu))

          - Giá khởi điểm: 59.800.000 đồng ( Năm mươi chín triệu tám trăm nghìn đồng)

          3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

          - Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc đấu giá;

          - Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

          - Có tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

          - Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp;

          - Tổ chức đấu giá được thành lập theo quy định của pháp luật và có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố;

          - Điểm cộng khi xét hồ sơ năng lực đối với Công ty có kinh nghiệm đã từng bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính, tài sản bị tịch thu đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân sung công quỹ Nhà nước.

          4. Thời gian, địa điểm và cách thức nộp hồ sơ:

          - Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022

          - Địa điểm: Phòng 1 cửa Công an huyện Đăk Song- Tổ dân phố 3, Thị Trấn Đức an, Huyện Đăk Song, Tỉnh Đăk Nông

          - Cách thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp và không hoàn trả hồ sơ đã nhận.

          Thông báo này đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về dấu giá tài sản, trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đăk Nông và niêm yết công khai tại trụ sở Công an huyện Đăk Song./.

 

                                                                            

 

Đắk Song