Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

12/8/2022, 09:35:51
In trang

I. Kết quả lựa chọn:

          1. Tên, đại chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Trung Nam.

          2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá được lựa chọn.

          3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có)

          II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM (bao gồm cả tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn)

STT

Nội dung

Công ty đấu giá hợp danh Trung Nam

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đăk Nông

Công ty đấu giá hợp danh dầu khí Việt Nam

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đầm bảo cho việc đấu giá

 

23,0

 

23,0

 

23,0

01

Cơ sở vật chất đảm bảo cho việc đấu giá

 

11,0

 

11,0

 

11,0

02

Trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá

 

8,0

 

8,0

 

8,0

03

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

 

2,0

 

2,0

 

2,0

04

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

 

1,0

 

1,0

 

1,0

05

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1,0

1,0

1,0

II

Phương án đấu giá khả thi hiệu quả

22,0

22,0

22,0

01

Phương án đấu giá đề xuất việc đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

4,0

4,0

4,0

02

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, vòng số đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao.

4,0

4,0

4,0

03

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4,0

4,0

4,0

04

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai thác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá

4,0

4,0

4,0

05

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc chính thực thực hiện đấu giá

3,0

3,0

3,0

06

Phương án đáu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

3,0

3,0

3,0

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

44

44

44

01

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa  ra đấu giá

 

6,0

 

6,0

 

6,0

02

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm

 

18,0

 

18,0

 

18,0

03

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính thừ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực).

 

 

5,0

 

 

5,0

 

 

5,0

04

Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

2,0

2,0

2,0

05

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

4,0

4,0

4,0

06

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng

 

5,0

 

5,0

 

5,0

07

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động

3,0

3,0

3,0

08

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm gộp hồ sơ đăng ký tham giá lựa chọn

 

1,0

 

1,0

 

1,0

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp

3,0

3,0

3,0

01

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Bộ tài chính

 

3,0

 

3,0

 

3,0

V

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định

5,0

4,5

4,5

Tổng số điểm

97

96,5

96,5

VI

Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

 

01

Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Đủ điều kiện

 

Đắk Song