Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-H03-P3, ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Cục trưởng Cục Trang bị và kho vận, về việc loại phương tiện khỏi biên chế tài sản;
Căn cứ Quyết định số 1280/QD-CAT, ngày ngày 24 tháng 8 năm 2021của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản;
Hội đồng thanh lý tài sản Công an tỉnh Đắk Nông thông báo việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản thanh lý thuộc tài sản Công an tỉnh Đắk Nông như sau:
1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản thẩm định giá:
1.1. Tên đơn vị: Công an tỉnh Đắk Nông
1.2. Địa chỉ: TDP 2 - P. Nghĩa Phú - TP. Gia Nghĩa - tỉnh Đắk Nông.
2. Tên tài sản, số lượng tài sản thẩm định giá:
2.1. Tên tài sản: Phương tiện ô tô, mô tô.
2.2. Số lượng tài sản: 26 xe ô tô; 37 xe mô tô.
3. Tiêu chí lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản gồm các tiêu chí sau:
3.1. Cơ sở vật chất: Có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc thẩm định giá đối với loại tài sản đấu giá;
3.2. Có phương án thẩm định giá khả thi, hiệu quả;
3.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức thẩm định giá tài sản: có tối thiểu 03 (ba) thẩm định giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Là Tổ chức thẩm định giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, có giấy chứng nhận hành nghề thẩm định giá do Bộ Tài chính cấp.
3.4. Thù lao dịch vụ thẩm định giá tài sản phù hợp với tình hình thực tế của tài sản được thẩm định.
3.5. Các tiêu chí khác: Hồ sơ pháp lý (quyết định thành lập, giấy đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề thẩm định giá viên…)
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức thẩm định giá:
4.1. Thời gian nhận hồ sơ: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày thông báo (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).
4.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hậu cần - Công an tỉnh Đắk Nông.
Điện thoại: 0694 425626.
Không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn.
Hội đồng thanh lý tài sản Công an tỉnh Đắk Nông thông báo để các Tổ chức thẩm định giá biết và đăng ký./.