Bản lĩnh chính trị vững vàng

Tận tâm, nhiệt huyết, chẳng màng khó khăn

Chính sách, quy định hiện hành

Luôn luôn nắm chắc, nắm nhanh, kịp thời

Đề xuất đúng lúc, đúng nơi

Tác phong nhanh nhẹn, vui tươi, chân tình

Với công việc - cháy hết mình

Tham mưu hợp lý, hợp tình, vì dân

Ngày đêm cố gắng chuyên cần

“Đóa hoa giản dị” lặng thầm tỏa hương

Nêu cao trách nhiệm, kỷ cương

Học tập theo Bác, khiêm nhường, sáng trong

Khắc ghi lời Bác trong lòng

Xứng danh người lính “vừa hồng, vừa chuyên”.

Việt Cường (TM)