Cuộc thi được tổ chức trên mạng Internet, người dự thi trả lời câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm do Ban Tổ chức cuộc thi đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Đắk Nông,  địa chỉ http://tinhuy.daknong.gov.vn, tại chuyên mục: Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng