Từ những ngày đầu thành lập với nhiều khó khăn, qua 15 năm xây dựng, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, phát huy tốt vai trò, chức năng của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhân dân giao phó, đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Để đạt được thành tích đó, một trong những yếu tố cơ bản, nền tảng, quyết định sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông chính là bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng. Đó là vũ khí sắc bén, nguồn sức mạnh để đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cám dỗ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Có thể khẳng định bản lĩnh chính trị là vấn đề cốt lõi, cơ bản nhất của người chiến sĩ Công an cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Chính trị là linh hồn, chuyên môn là cái xác. Có chuyên môn mà không có chính trị thì chỉ còn cái xác không hồn. Phải có chính trị trước rồi có chuyên môn”. Chính vì vậy, xây dựng, rèn luyện bản lĩnh chính trị chính là xây dựng cái gốc nền tảng vững chắc, từ đó mỗi cán bộ, chiến sĩ phát huy năng lực vào thực tiễn chiến đấu, góp phần xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Bản lĩnh chính trị của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay thể hiện ở sự kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng - mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, thể hiện trong hành động, đó là sự vững vàng, kiên định, không dao động trước mọi tình huống, sự quyết tâm phấn đấu, vượt mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì lợi ích của Đảng và của nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống lại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá chế độ của các thế lực thù địch, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Những phẩm chất thuộc về bản lĩnh chính trị không tự nhiên mà có, mà là kết quả của cả một quá trình giáo dục, rèn luyện công phu qua thực tiễn. Chính vì vậy, càng ở trong môi trường thực tiễn, cán bộ, chiến sĩ càng có điều kiện để tôi luyện, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị của mình.

Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, trước những tác động của tình hình thế giới và trong nước, bản lĩnh chính trị của người cán bộ, chiến sĩ Công an nói chung, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông đứng trước nhiều thách thức. Cần thẳng thắn nhìn nhận, hiện nay vẫn có không ít cán bộ, chiến sĩ có biểu hiện bản lĩnh chính trị chưa vững vàng, chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn công tác. Đã có một số cán bộ, chiến sĩ không kiên định lập trường tư tưởng, không vượt qua được khó khăn trong công tác chiến đấu, vướng vào các tệ nạn xã hội, bị cuốn theo những cám dỗ về vật chất, vi phạm kỷ luật, thậm chí phải xử lý về mặt pháp luật, làm ảnh hưởng đến hình ảnh người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.

Trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay, tình hình thế giới, khu vực và trong nước đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới, biến đổi phức tạp, khó lường; trong đó có những nguy cơ, thách thức trực tiếp đe dọa đến an ninh, hòa bình, sự ổn định và phát triển của đất nước. Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, các thế lực thù địch tiếp tục triệt để lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo và tranh chấp đất đai để tác động đến niềm tin của Nhân dân, kích động gây rối an ninh, trật tự, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ. Trước tình hình hình đó, việc xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông là vấn đề vô cùng quan trọng và cấp thiết. Trong giai đoạn hiện nay, để nâng cao bản lĩnh chính trị cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mà Đảng và Nhân dân giao phó, bản thân tác giả cho rằng cần tập trung vào một số vấn đề sau:

Thứ nhất, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí, vai trò quan trọng, ý nghĩa thiết thực của việc rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ thông qua thực tiễn công tác chiến đấu.

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương cần tăng cường đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, chỉ huy; phải thật sự gương mẫu, là tấm gương tiêu biểu cho bản lĩnh chính trị của người chiến sĩ Công an cách mạng, luôn thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao trong việc rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ. Trong thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo các cấp cần tăng cường giao nhiệm vụ, tạo tình huống phức tạp, khó khăn thông qua tổ chức các đợt diễn tập, hội thi, hội thao để cán bộ, chiến sĩ có điều kiện rèn luyện, cọ xát, nâng cao bản lĩnh chính trị. Mặt khác, đặt ra yêu cầu, lộ trình và phân công cấp ủy, lãnh đạo giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Cùng với đó có kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, chiến sĩ một cách thường xuyên, hợp lý, đúng quy định, nhất là những đơn vị vùng sâu, vùng xa, nơi khó khăn, để họ có điều kiện rèn luyện, thử thách qua thực tiễn các môi trường công tác, qua đó tôi luyện, trưởng thành.

Bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tích cực, tự giác trong quá trình học tập, công tác, nêu cao tinh thần sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đặc biệt phải tích cực, chủ động trong việc tự rèn luyện, tự bồi dưỡng để hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cuộc đấu tranh, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Thứ hai, kết hợp giáo dục bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ gắn với thực tiễn công tác chiến đấu.

Cần tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại các đơn vị, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, từ đó có kế hoạch nâng cao chất lượng. Cần quán triệt nghiêm túc, triệt để các chỉ thị, hướng dẫn hàng năm của Bộ Công an, Tỉnh ủy và Công an tỉnh về giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Nghiên cứu đổi mới chương trình, hình thức giáo dục chính trị tư tưởng gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Bên cạnh đó, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị cần đi sâu quan tâm, tìm hiểu, nắm rõ ưu, nhược điểm của cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị mình, từ đó nghiên cứu giao nhiệm vụ đúng năng lực, sở trường, tạo điều kiện để họ phát huy hết khả năng.

Thứ ba, tăng cường giáo dục nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng của cán bộ, chiến sĩ.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng là trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, là thực hành “Cần, kiệm, liêm, chính; chí công vô tư”. Theo Người, đạo đức là “cái gốc” của người cách mạng. Khi “cái gốc” bị lung lay thì bản lĩnh chính trị sẽ không còn được giữ vững. Văn kiện Đại hội XII cũng đã nhận định, “Suy thoái về đạo đức sẽ dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, làm xói mòn bản lĩnh chính trị”. Vì vậy, việc nâng cao bản lĩnh chính trị không tách rời việc nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, khắc phục chủ nghĩa cá nhân, nhất là trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, giống như “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Bản thân mỗi người phải nêu gương về đạo đức, kiên quyết chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân; phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn, tự cường dân tộc, ý chí phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ, giúp đỡ quần chúng nhân dân.

Nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông giai đoạn hiện nay đòi hỏi phải có sự nỗ lực, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương và chính bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp thiết nhằm góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tiếp bước truyền thống 74 năm anh hùng của toàn lực lượng Công an nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.


Thùy Dung