Ngày 16/7/2019, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Thiếu tướng Đào Gia Bảo - Ủy Viên Đảng ủy Công an Trung Ương - Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị chủ trì hội nghị...Tại điểm cầu Công an tỉnh Đắk Nông, đồng chí Đại tá Phạm Tiến Triệu, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị, cùng lãnh đạo các đơn vị và lãnh đạo Công an 8 huyện, thị xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo một số nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc cho ý kiến về Đề cương văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, bao gồm Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. 

Toàn cảnh Hội nghị

Cùng với việc học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Đảng ủy Công an Trung ương đồng thời tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đây là Nghị quyết rất quan trọng thể hiện sự đặc biệt quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ta đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thái Bình