Ngày 03/7/2019, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và phổ biến quán triệt Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Đại tá Lê Văn Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. Đến dự còn có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Công an tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Văn Vân -  Báo cáo viên Trung ương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo nhanh một số nội dung trọng tâm của Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII như : Đề cương báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm cương lĩnh 2011; Đề cương Báo cáo chiến lược phát triển kinh tế -  xã hội 10 năm 2021 - 2030 và báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII....Ngoài ra cán bộ, đảng viên còn được phổ biến quán triệt một số nội dung  Chỉ thị số 35 - CT/TW , ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng....


Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thông báo kết quả Hội nghị TW 10


Đại tá Lê Văn Tuyến phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuyến nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của  Hội nghị Trung ương 10 đối với việc hoàn thành nhiệm vụ Chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, chuẩn bị các văn kiện trình đại hội lần thứ XIII của Đảng, và chuẩn bị chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo đơn vị  phải triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, kết quả Hội nghị Trung ương 10 đến toàn thể cán bộ đảng viên trong đơn vị.


Toàn cảnh hội nghị

 

 

Bá Hiển