Ngày 25/4/2019, Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận số 36-KL/TW, Nghị quyết số 33, 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban bí thư cho các đồng chí là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt thuộc các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh.

Hội nghị đã được đồng chí Đoàn Văn Kỳ - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung của: Kết luận số 36-KL/TW, ngày 6/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.


Toàn cảnh hội nghị 

Thông qua hội nghị, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Công an tỉnh sẽ nắm rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban bí thư. Trên cơ sở đó, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc sẽ tổ chức quán triệt đến cán bộ Đảng viên, chiến sỹ, đồng thời bám sát với tình hình thực tế, chức năng của đơn vị mình để xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức tổ chức thực hiện.

 

Tuyết Mai – Song Mây